หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ (สำนักงานเก่า)
วัดบันไดนาค
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7246
นางสาวทวาย มังกรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
โทร. 081-991-7246
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมที่ หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบแจ้งซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
 
 
กิจการสภา
 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)  
   
 
คู่มือประชาชน  
   
 
NaxSolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-7 ตำบล [ 3 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-7 ตำบล [ 7 เม.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-7 ตำบล [ 7 เม.ย. 2566 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
ที่ อท 0023.3/ว 2434 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big.Cleaning.Day).ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ว 2052 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาคารัฐ ประจำปี 2566  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2412 กำหนดการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2064 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2066 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2046 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2047 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2048 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2400 แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 2405 ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 2408 นายก อบจ.อท และ นายก ทม.อท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2407 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2018 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 2401 ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย (2) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 2402 นายก อบจ. อท. และ นายก ทม.อท. เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย (2) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
ว2006 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/2384 สื่อการเรียนการสอนและการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบฯ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 1998 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2376 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2377 การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
   
 
อบต.หัวตะพาน [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง นายชูพงษ์ พึ่งเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง พร้อมด้วย นายอานันต์ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.อบทม [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 📣ประชาสัมพันธ์ 📣 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ม่วงเตี้ย ปรับภูมิทัศน์ ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยฯ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ม่วงเตี้ย โครงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ฯ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โผงเผง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บางจัก ขอเชิญประชาชนผู้รักสุขภาพสมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวหน้าใจ season 5 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.ม่วงเตี้ย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เเละคัดเลือกพื้นที่ต้นเเบบเด็กไทยฯ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บางจัก สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บางจัก ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากบุหรีไฟฟ้า [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ม่วงเตี้ย ติดตั้งป้ายพร้อมประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบ [ 3 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศ อบต.หนองแม่ไก่ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมั [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 58 
ประกาศ อบต.หนองแม่ไก่ เรื่องการจัดทำร่างขอบเขตและราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งเ [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 535 
 
 
 
 
 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
วัดบันไดนาค
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1971  ตอบ 1  
ระบบการจัดเก็บขยะในชุมชน (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 348  ตอบ 1  
ขออนุญาตเสนอให้ปรับขยายถนนคอนกรีต เส้น ซุ้มวัดสนธิธรรมมิการาม แยกหัวเด่น ครับ (9 ธ.ค. 2564)    อ่าน 293  ตอบ 1  
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแม่ไก่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-631-473 , 035-631-474 , 035-631-475 โทรสาร : 035-631-473
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
จำนวนผู้เข้าชม 13,518,401 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10