หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ (สำนักงานเก่า)
วัดบันไดนาค
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-631-473
นายปัญญา แตงทับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมที่ หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
 
 
กิจการสภา
 


-กิจการสภา- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 113 


-กิจการสภา- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)  
   
 
คู่มือประชาชน  
   
 
NaxSolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ม.6 (สายบริเวณทางเ [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 7 (สายต่อถนนคสล.บริเวณนาน [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ม.7 (สายบริเวณแยกบ [ 19 ส.ค. 2562 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
   
 
 เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  [ 27 พ.ย. 2562 ]  
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
   
 
ทต.ม่วงเตี้ย โครงการเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวตะพาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ม่วงเตี้ย ซักซ้อมรับปริญญาบัตร จัดสถานที่โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กเล็กฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวตะพาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวตะพาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวตะพาน กิจกรรมแสดงจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญานตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจร [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวตะพาน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวตะพาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยการประชุม อบต.หัวตะพาน มีการประชุมประจำเดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวตะพาน แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คำหยาด โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ม่วงเตี้ย แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เดือนเมษายน64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แสวงหา งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สัปดาห์ผู้สูงอายุ และครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวตะพาน รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมปี 2564ระยะเวลา 6 เดื [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีพราน โครงการจิตอาสาพัฒนา หมู่บ้านของตำบลศรีพรานเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางจัก โครงการกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 160 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 151 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 2 (เมษายน 2562- [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 131 
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
 
 
 
 
 

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  

วัดบันไดนาค  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
สวัสดีครับ (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 100  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มี.ค. 2563)    อ่าน 703  ตอบ 0  
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแม่ไก่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-631-473 , 035-631-474 , 035-631-475 โทรสาร : 035-631-473
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
จำนวนผู้เข้าชม 270,062 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10