หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ (สำนักงานเก่า)
วัดบันไดนาค
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-631-473
นายปัญญา แตงทับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมที่ หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
 
 
กิจการสภา
 


-กิจการสภา- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 55 


-กิจการสภา- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)  
   
 
คู่มือประชาชน  
   
 
NaxSolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ม.6 (สายบริเวณทางเ [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 7 (สายต่อถนนคสล.บริเวณนาน [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ม.7 (สายบริเวณแยกบ [ 19 ส.ค. 2562 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
   
 
 เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  [ 27 พ.ย. 2562 ]  
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
   
 
อบต.หัวตะพาน รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2573 ]    อ่าน 215 
อบต.คำหยาด เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บางจัก โครงการ ครูเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางจัก ขอเชิญเที่ยวงานวันรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางจัก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ม่วงเตี้ย เข้าร่วมบริจาคเลือด ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ม่วงเตี้ย โครงการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ม่วงเตี้ย การเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวตะพาน ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณข้างทาง หมู่ที่ ๖ บ้านหัวกงเกวียน ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิ [ 22 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คำหยาด ประกาศกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บางจัก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา และสถ [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
ทต.ม่วงเตี้ย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลสามโก้ [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ทต.ม่วงเตี้ย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเสารั้วรุกล้ำเข้ามาในบ้าน บริเวณ หมู่ที่ 11 [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ทต.ม่วงเตี้ย ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 74 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 2 (เมษายน 2562- [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
 
 
 
 
 

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  

วัดบันไดนาค  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สวัสดีครับ (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 30  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มี.ค. 2563)    อ่าน 347  ตอบ 0  
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแม่ไก่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-631-473 , 035-631-474 , 035-631-475 โทรสาร : 035-631-473
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
จำนวนผู้เข้าชม 81,128 เริ่มนับ 30 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10